Vedtægter

22. juni 2019

VEDTÆGTER FOR VENSTRE I VARDE KOMMUNE. GODKENDT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 18-3-2013

§ 1. Én eller flere vælgerforeninger
I kommuner med flere vælgerforeninger dannes der en kommuneforening

§ 2.  Opgaver og ansvar
Kommuneforeningens opgaver og ansvar:
 •  Kommunalpolitisk handlingsprogram
 •  Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg
 •  Kampagner forud for kommunalvalg
 •  Kontakt til Venstres gruppe i kommunalbestyrelse/byråd
 •  Koordinator for politiske netværksgrupper
 •  Administration af kontingent og medlemsregistrering for vælgerforeninger, jf. stk. 2
 •  Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
 •  Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kredsbestyrelsen og regionsbestyrelsen
 •  Indberetning af vælgerforeningernes medlemstal til landsorganisationen
 •  Indbetaling af kontingent til landsorganisationen
 •  Valg til kredsbestyrelsen
 •  Valg til regionsbestyrelsen
 •  Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

Stk. 2
Kommuneforeningen er forpligtet til at efterkomme anmodning fra vælgerforening(er) om, at kommuneforeningen varetager de administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og medlemsregistrering.

§ 3.  Generalforsamling og dagsorden
Der holdes hvert år i marts måned en generalfor­samling, hvor mindst følgende punkter skal be­handles:
  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens for­hold
  4. Behandling af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelsen, jf. stk. 5 og 6
  7. Valg af formand
  8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af to revisorer og suppleanter
10. Valg af formand for kredsbestyrelsen
11. Valg til kredsbestyrelsen
12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
13. Valg af 1 delegeret til landsmødet
14. Eventuelt
Ad. pkt. 10 og 11, se § 8 stk. 3 og 4.
Ad. pkt.10-12, se § 44, stk. 3 og 4, og ad. pkt. 13, se § 33 stk. 1 i Venstres vedtægter
Stk. 2
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3
Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, der har betalt kontingent i en vælgerforening i kommunen senest 7 dage før ge­neralforsamlingen.
Stk. 4
Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer og vælgerforeninger til foreningens formand og skal være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt.
Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag.
Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.
Stk. 5
Kontingentet til kredsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 3/4 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.
Stk. 6
Kontingentet til regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.
Stk. 7
Medlemmer, der vælges til en regionsbestyrelse, skal have bopæl i kommunen.
Stk. 8
Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.

§ 4. Opstillingsmøde
Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der
- Har be­talt kontingent senest 7 dage før opstillingsmødet
- Er medlem af den eller én af de vælgerforening(er), der medvirker i opstillingen
- Har bopæl i kommunen
Stk. 2
Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 5.  Bestyrelse, politiske udvalg og arbejdsgrupper
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, 1 repræsentant ( normalt formanden) fra hver vælgerforening, 4 medlemmer + 2 suppleanter valgt på den årlige generalforsamling samt, dog uden stemmeret, formanden for Kredsbestyrelsen eller dennes stedfortræder og det generalforsamlingsvalgte medlem af Regionsbestyrelsen
Stk. 3
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.
Bestyrelsen kan vælge kas­serer og sekretær i eller uden for sin midte.
Stk. 4
Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis der er en VU-forening/LOF-afdeling i kommunen.
Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen.
Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.
Stk. 7
Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske udvalg og arbejdsgrupper og skal sikre V-aktivitet i nærområderne, hvis der kun er én vælgerforening i kommunen.

§ 6. Økonomi
Midler til dækning af kommuneforeningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.
Stk. 2
Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte.
Stk. 3
Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte).
Stk. 4
Inden 1. marts skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til landsorganisationen. Indberetningen lægges til grund for landsorganisationens opkrævning af kontingent hos kommuneforeningen.
Stk. 5
Inden 15. marts skal bestyrelsen indbetale kontingentandel til kredsbestyrelsen, regionsbestyrelsen og landsorganisation.
Hvis kontingentet til landsorganisationen ikke er indbetalt inden 1. juli, fortabes stemmeretten på det kommende landsmøde for formanden for kommuneforeningen og kommuneforeningens delegerede, jf. § 33, stk. 1 og 3 i Venstres Vedtægter.

§ 7. Opstilling til kommunalvalg
Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen senest i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører:
- Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram
- Procedure for opstilling og valg af kandidater
- Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)
- Opstilling på én eller flere kandidatlister
- Bemyndigelse til at indgå valgforbund
Stk. 2
Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r).
Stk. 3
Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund.
Stk. 4
Ingen vælgerforening kan opstille egen V-liste, hvis det på kommuneforeningens generalforsamling er besluttet, at der opstilles på én V-liste.
Stk. 5
Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling af både en V-liste og en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening.

§ 8. Opstillingskreds og kredsbestyrelse
Der skal være en kredsbestyrelse for opstillingskredsen.
Bestyrelsen fungerer selvstændigt med ansvar for økonomi og med selvstændigt regnskab.
Kredsbestyrelsens formand repræsenterer Venstre i spørgsmål vedrørende folketingsvalg og kandidatopstilling.
Stk. 2 Opgaver og ansvar
Kredsbestyrelsens opgaver og ansvar:
- Opstilling af folketingskandidat
- Kampagner forud for folketingsvalg
- Bistand til folketingskandidaten mellem valg
- Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger
Stk. 3 Bestyrelse
Bestyrelsen består af: Formand, 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen, samt, dog uden stemmeret, formanden for Kommuneforeningen eller dennes stedfortræder og det generalforsamlingsvalgte medlem af Regionsbestyrelsen.
Stk. 4 Formand
Formanden vælges på foreningens generalforsamling.
Stk. 5
Bestyrelsen kan vælge en næstformand af sin midte, og kan vælge kas­serer og sekretær i eller uden for sin midte.
Stk. 6
Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom, hvis der er en VU-forening i opstillingskredsen.
Stk. 7
Bestyrelsen kan inddrage særligt sagkyndige og kan tage initiativ til projektgrupper og udvalg.
Stk. 8
Bestyrelsen konstituerer sig senest hvert år i april.
Stk. 9
Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.
Stk. 10 Økonomi
Kredsbestyrelsens arbejde finansieres ved et årligt beløb fra foreningen der mindst svarer til ¾ af kontingentet til landsorganisationen.
Stk. 11
Bestyrelsen kan modtage frivillige bidrag, men kan ikke selvstændigt opkræve kontingent.
Stk. 12
Bestyrelsen skal udarbejde et årligt regnskab, der skal være tilgængeligt på foreningens generalforsamling.
Stk. 13 Revision af regnskab
Regnskabet revideres af de revisorer, der er valgt på foreningens generalforsamling.
Stk. 14 Opstilling af folketingskandidat
Opstilling skal ske senest 12 måneder efter et folketingsvalg.
Stk. 15
Opstillingen er sideordnet opstilling med nominering med kandidaterne anført først på stemmesedlen i den opstillingskreds, hvori de nomineres. De øvrige kandidater i storkredsen anføres derefter i alfabetisk rækkefølge.
Stk. 16
Der skal opstilles mindst én kandidat i hver opstillingskreds i storkredsen. Ingen kandidat kan blive nomineret i mere end én opstillingskreds.
Stk. 17
Storkredsens kandidater er berettiget til at arbejde og føre valgkampagne i hele storkredsen.
Stk. 18
Hvis der ikke inden 7 dage før fristen for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden er opstillet kandidater efter stk. 16, og nyt opstillingsmøde ikke kan gennemføres, overtager den formand eller næstformand i regionsbestyrelsen, der er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden, ansvaret for opstilling i opstillingskredse uden kandidat.
Stk. 19
Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til opstillingsmøde.
For opstillingsmøder gælder normalt samme varsel (14 dage) som for generalforsamlinger.
Stemmeret ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der har bopæl i opstillingskredsen.
Stk. 20
Regionsbestyrelsen er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden ved udskrivelse af folketingsvalg, jf. § 28.

§ 9. Fællesbestemmelser
Foreningen er endvidere forpligtet af fællesbestemmelser i Venstres Vedtægter, §§ 42-50, samt §§ 51 og 52.
I øvrigt er Venstres vedtægter til enhver tid gældende.
Horne den 18 marts 2013
Dirigent: Søren Dueholm
Formand: Karl Barslund