VARDE KOMMUNE I VÆKST OG BALANCE


Indhold

 • Det gode familieliv - børn og uddannelse
 • Et stærkt fritids- og foreningsliv i hele kommunen
 • Arbejdskraft nu og i fremtiden
 • Sundhed i livet
 • Borgeren og kommunen
 • Den grønne omstilling og strategiske partnerskaber
 • En kommune i balance
 • En stærk erhvervskommune
 • Kvalitet i turismen
 • Landbruget og fremtidens energiproduktion
 • En sund økonomi

Det gode familieliv - børn og uddannelse

Venstre vil sikre at daginstitutions-området har en varieret og differentieret vifte af børnepasningstilbud med høj kvalitet, herunder også mulighed for privat pasning. Ude-aktiviteter skal tænkes langt mere ind i daginstitutioner, da det vil hæve kvaliteten. Venstre vil de praktiske løsninger i lokalsamfundet.

Venstre ønsker en skole med rum for de bedste udviklingsmuligheder for vores børn og unge. Vi vil fortsat have fokus på tidlige indsatser for børn og unge, gode overgange samt sammenhængende indsatser, der styrker vore børn og unges læring, trivsel og livsduelighed.

For Venstre er en decentral struktur og en hverdag, der især for de mindste børn udfolder sig i lokalsamfundet, helt afgørende for balancen mellem tryghed, trivsel og social udvikling. Det skal være attraktivt at være ung i Varde Kommune. Derfor skal aktiviteter for unge udbygges og tilgængelighed skal sikres, så alle unge kan få gavn af aktiviteter og tilbud. Gode transportmuligheder i hele kommunen er vigtig for både faglig og social udvikling for unge.

Venstre vil understøtte profilskoler-, linjer, som f.eks. erhvervs- og håndværksrettede 9. klasser.  Vi vil arbejde for at matche elever og virksomheder i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, for at sikre lærepladser og medarbejdere. 

Venstre vil arbejde for, at udfordrede børn og unge skal sikres tilbud, tilpasset den enkeltes behov. Vi vil arbejde for decentrale løsninger og vi vil understøtte, at alle børns potentiale udfoldes og udvikles maksimalt. Alternative tilbud planlægges i dialog med forældre og institution. 

Et stærkt fritids- og foreningsliv
i hele kommunen

Venstre ønsker et stærkt foreningsliv i hele kommunen, herunder vil vi se på prioritering af midler fra kommunen, samt finde løsninger på tværs af udvalgene. Vi vil prioritere lederuddannelser og vise de gode eksempler for resultater der nås, via foreningslivet.

Venstre anerkender og vil understøtte det frivillige foreningsarbejde i hele kommunen. Frivillighed i foreningslivet og deltagelse i foreningernes bestyrelser må gerne indgå i skolernes undervisning. Et stærkt og frivilligt foreningsliv styrker den fysiske og mentale sundhed, uanset foreningens virke.

Varde kommune skal markedsføres som foreningernes kommune, hvor foreninger understøtter et aktivt fritids-, idræts- og kulturliv. Vi skal i samarbejde med organisationer gøre Varde kommune til danmarksmester i foreningsliv.


Arbejdskraft nu og i fremtiden

Vi skal sørge for at have de rette kompetencer til jobbene. Dette kræver, at vi i Varde kommune kan tiltrække dygtige medarbejdere. Derfor skal der i Varde kommune være attraktive arbejdspladser, og vi skal bruge medarbejderne som ambassadører, som skal medvirke til at tale kommunen op.

Med fremtidens udfordringer, må forventes et stort behov for mange nye former for arbejdskraft. Varde kommune skal bidrage til at sikre uddannelse og efteruddannelser til de krævede kompetencer. Jobcenteret skal fortsætte vækstdagsordenen og bidrage til talentudvikling.

Venstre vil i samarbejde med virksomheder, fortsætte med at finde arbejdspladser til medarbejdere, som ikke kan bestride et fuldtidsjob (Code of Care). Jobcentret og ProVarde ønskes i et tættere samarbejde. Også i fremtiden anses kvalificeret udenlandsk arbejdskraft for nødvendig for at sikre, at tilstrækkelig arbejdskraft er til rådighed. 

Vi arbejder for, at unge kan uddannes i Varde kommune. Dette sker primært ved at sikre lærepladser til alle, uanset om det er unge eller voksenlærlinge. Vi vil bakke op om talent- og udviklingsprogrammer, og arbejde for oplysning om de mange uddannelsesmuligheder, der er i kommunen.

Sundhed i livet

Venstre ønsker at styrke sundhedsfremmende tiltag. Og kommunen kan være stolt af de indsatser, som vi lykkes med.

Vi vil styrke overgange ved udskrivelse fra sygehuse til ophold i hjemmet for at sikre en god oplevelse for den enkelte borger og for at forebygge genindlæggelser. Venstre ønsker at udvide og styrke samarbejdet med kontaktpersonen.

Venstre vil forsætte arbejdet med at nedbryde ”silotænkningen” i forvaltningen i forbindelse med sundhedstiltag. Herunder vil vi have fokus på individet, med valgfrihed og fleksibilitet for øje.

Vi vil understøtte aktive seniorfællesskaber, som virker stærkt sundhedsfremmende. Venstre vil arbejde for seniorvenlige boformer, herunder decentrale lejeboliger.

Vi vil fortsat sikre god hjemmepleje og plejehjem, når behovene opstår.

Borgeren og kommunen

Borgerinddragelsen skal styrkes gennem tidligere involvering af de allerede etablerede råd. Kommunens informationer til egne borgere, virksomheder og foreninger skal styrkes og udvikles. Dette gøres for eksempel ved at anvende relevante IT platforme. 

Udbredelse af borgerinddragelse ønskes i alle forvaltninger. Venstre vil formalisere gensidig vidensdeling om god borgerinddragelse, så de gode eksempler kan bruges af flere områder.

Borgere og erhverv skal opleve fleksibilitet og velvilje hos en medspillende Varde kommune, når man har brug for hjælp ved henvendelser eller svar på spørgsmål.

DEN GRØNNE OMSTILLING OG
STRATEGISKE PARTNERSKABER

For at lykkes med grøn omstilling, skal vi etablere samarbejde mellem borgere, virksomheder, landbrug og kommune. 

Med opbygning af partnerskaber kan Varde kommune understøtte viden om den grønne omstilling og intelligente løsninger.

Den grønne omstilling skal være forståelig og håndgribelig for både landbrug, erhverv og borgere. 

Den grønne omstilling giver mange muligheder og skaber nye teknologier, som Venstre vil støtte. En konsekvens af den grønne omstilling er udbygning af infrastruktur og ændring af forbrugsvaner for erhverv, landbrug, turisme og borgere. Varde kommune skal være i front for at udnytte og påvirke udviklingen.

Venstre ser affald som en ressource, der skal understøtte udviklingen af cirkulær økonomi. Som borger og erhverv i Varde kommune, skal det være naturligt at genanvende materialer. Kommunen skal være med til at motivere den positive udvikling for affalds genanvendelse.

En kommune i balance

Venstre arbejder for et varieret udbud af attraktive boligområder og boligformer. Alle byer i kommunen skal have de bedste udviklingsmuligheder som lokale bysamfund. 

Venstre vil udarbejde en stærk branding af vores bosætningspotentialer. Varde kommune skal opbygge en fortælling om, hvordan man får et indholdsrigt liv ved at flytte til Varde kommune.

For at understøtte mere bosætning, vil Venstre sikre, at der arealudlægges til en bred vifte af attraktive boligformer i hele kommunen. Der skal fortsat være puljer til fremme af projekter i de enkelte bysamfunds udviklingsplaner, ligesom der skal afsættes midler til nedrivningspulje til saneringsmodne ejendomme.

Naturen skal benyttes med omtanke. Natur er ikke en stationær faktor og skal kunne anvendes med udgangspunkt i nutidens behov og med omtanke og øje for fremtidens behov.

Venstre vil have decentrale løsninger, i vuggestue, børnehave, skole og hal, og på plejehjem/ældrecentre. De skal placeres i hinandens nærhed og derved opnå synergi.

Alle bysamfund skal have tilbudt en udviklingsplan inden 2025. Det skal indarbejdes i udviklingsplanen, at den understøtter lokal iderigdom og virkelyst.

Vi skal lægge op til et tæt samarbejde med omkringliggende kommuner. Dialogen skal sikre, at der sættes politiske dagsordener om markedsføring og branding af området i forhold til bosætning.

EN STÆRK ERHVERVSKOMMUNE

Varde kommune skal til enhver tid ligge i toppen i de forskellige erhvervsundersøgelser. Det er vigtigt for Venstre, at erhvervslivet anerkender kommunens service.

Med tætte relationer mellem erhvervsvirksomhederne og Varde kommune, vi vil arbejde for at der skabes personlige relationer imellem kommunens medarbejdere og virksomheder og derved fremme hurtig og smidig behandling af virksomhedernes henvendelser.

Erhvervsfremme ønskes styrket og løftet i forhold til nuværende niveau. Vi skal tænke i større sammenhænge og bruge større ekspertise, når vi taler om erhvervsfremme. Vi skal sikre at kommunikationen indeholder informationer om de muligheder, der er for hjælp til erhvervslivet.

Kvalitet i turismen

Vi ønsker at vore turister får oplevelser af høj kvalitet når de besøger stranden, naturen, attraktioner, handlende og spisesteder. Dette vil give vore gæster en god oplevelse.

Vi ønsker en ambitiøs vision for udvikling af indlandsturisme, med kommunen som fødselshjælper i planlægning, markedsføring og anlæg. Markedsføring skal indeholde informationer om de mange oplevelsesmuligheder, der er i hele kommunen.

Med udgangspunkt i sommerhusferier, ønskes derudover etableret en bred vifte af muligheder. Mulighed for korte ferieophold ønskes styrket. For at sikre udbygning af turismen ønsker Venstre fortsat udlægning af arealer til hotel-, konference-, ferie- og fritidsformål. 

Vi vil arbejde for at få turismen spredt ud over en længere tidsperiode og turisme ønskes i hele kommunen. Dette kan opnås gennem information om vore kulturinstitutioner og oplevelses muligheder.

Landbruget og fremtidens energiproduktion

Fremtidens fødevarer produceres i Varde kommune. Kommunens landbrug producerer nogle af Danmarks bedste fødevarer, og det brand skal vi have udviklet og udbredt. Kommunen skal være en aktiv sparringspartner for udvikling af landbruget, og skal sikre, at sagsbehandlingen foregår smidigt gennem alle regler.

Venstre vil understøtte opbygning af vedvarende energi i samspil med erhvervslivets og borgernes ønsker. Vedvarende energi kan være baseret på både vind – sol og biomasse. Venstre vil gennem den fysiske planlægning, støtte landbrugets bidrag til den grønne omstilling.

Venstre vil styrke dannelsen af fødevareklynger i kommunen og holde fokus på ”Fremtidens Fødevarer” sammen med landbruget og fødevareerhvervet.

En sund økonomi

Venstre ønsker en sund og stabil økonomi, hvor skatten er i ro, så både borgere og virksomheder ved, hvordan skatten påvirker hver enkelt.

Vi vil sikre indtægtssiden gennem fortsat høj beskæftigelse og tilstrækkelig arbejdskraft og øget bosætning.

Økonomien i Varde kommune skal styres således, at der er tryghed om økonomien også på lang sigt. Økonomien til både drift og investeringer tilrettelægges med baggrund i borgernes behov og ønsker for fremtidig udvikling.


Alle fotos i artiklen: Pixabay